DNA ของสิ่งมีชีวิตได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังเกิดจากการเผาผลาญพลังงานของร่างกายทำลายโครงสร้างโมเลกุลของจีโนมในทุกเซลล์ นักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบว่ามีการควบคุมความสมบูรณ์ของจีโนมของ PGC อย่างไร PGCs จำเป็นต้องสำรวจจีโนมของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะพวกเขาก่อให้เกิดสเปิร์ม

หรือไข่ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด PGC ที่เสียหายนั้นมีอันตรายอย่างยิ่งเพราะเป็นกรรมพันธุ์และสามารถนำไปสู่ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ร้ายแรง PGCs จึงจำเป็นต้องหยุดแบ่งเมื่อจีโนมของพวกเขาได้รับความเสียหายจนกว่าจะมีการซ่อมแซม DNA เซลล์ช่องพิเศษมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งสัญญาณไปยัง PGCs ที่พวกเขาต้องการที่จะหยุดการแบ่งและซ่อมแซมก่อนที่จะสร้างเซลล์เชื้อโรคต่อไป หากพวกเขาไม่ทำเช่นนั้น PGCs อาจส่งผ่านการกลายพันธุ์ที่เป็นอันตรายต่อคนรุ่นต่อไป เพื่อตอบสนองการทำงานที่สำคัญนี้เซลล์โพรงจะติดต่อกับ PGCs อย่างใกล้ชิดและสั่งให้พวกเขาว่าจะแบ่งและสร้างเซลล์สืบพันธุ์หรือไม่ว่าจะอยู่เฉยๆ ‘นี่หมายความว่าร่างกายมีหน้าที่ควบคุมความสมบูรณ์ของจีโนมที่สืบทอดได้ร่างกายผู้ปกครองจึงมีการควบคุมโซมาโนมาของ PGC อย่างสมบูรณ์และควบคุมคุณภาพของข้อมูลพันธุกรรมที่สืบทอดได้’ เนื่องจากการศึกษา PGCs ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถือเป็นความพยายามที่ซับซ้อนทีมของชูมัคเกอร์จึงใช้C. elegansเป็นแบบจำลองสัตว์ที่เรียบง่ายเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่ PGC ควบคุมความสมบูรณ์ของจีโนมที่พวกเขาจะส่งต่อไปสู่ลูกหลาน

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 News Update. All Rights Reserved