สนช.เห็นชอบหลักการ ร่าง พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ทางทะเล “วิษณุ” แจง ยกระดับ ศรชล. ขึ้นตรงกับนายกฯ แก้ปัญหาความมั่นคงทางทะเล

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันนี้ (17 พ.ค.) เริ่มเวลา 10.15 น. มีนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงสาระสำคัญว่า เป็นการยกร่างกฎหมายใหม่ ที่กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) โดยยกระดับศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ให้เป็นหน่วยงานที่มีกฎหมายรองรับ มีการกำหนดนโยบาย การวางแผน การใช้มาตรการต่างๆ ที่ชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้อง หลังจากในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา สหภาพยุโรป (อียู) มีมาตรการควบคุมการเดินเรือ และการทำประมงผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด

“ศรชล.จะเป็นหน่วยงานพิเศษเช่นเดียวกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ให้นายกรัฐมนตรี เป็นผู้อำนวยการ ศรชล. มี ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองผู้อำนวยการ ศรชล. ควบตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ศรชล. เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภารกิจสำคัญคือ ป้องกันการคุกคามทางทะเล รวมไปถึงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม และกิจกรรมทางทะเลทั้งหมด” นายวิษณุ กล่าว

ด้าน สมาชิก สนช. ต่างอภิปรายสนับสนุนหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อให้มีหน่วยงานเฉพาะในการดูแลผลประโยชน์ทางทะเล โดยเฉพาะการดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมทางทะเล พร้อมเสนอแนะว่า รัฐบาลควรเตรียมการเร่งรัดออกกฎหมาย หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับกฎหมายฉบับนี้ รวมถึง ให้การบังคับใช้กฎหมายรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

หลังการอภิปรายที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการวาระแรก ด้วยคะแนน 198 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง พร้อมตั้งกรรมาธิการและแปรญัตติภายใน 60 วัน .- สำนักข่าวไทย

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 News Update. All Rights Reserved