ทปอ.ร่วมมือสภาอุตสาหกรรมฯ วางแผนผลิตบัณฑิตตรงความต้องการ  เสนอ 3ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน มั่นใจสร้างความเชื่อมั่นผลิตบัณฑิต       ขณะที่เอกชนยันเปิดบัณฑิตทุกสถาบันเข้าทำงาน

วันนี้( 20 ก.พ. )ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แถลงข่าวเรื่อง “อุดมศึกษากับ ภาคอุตสาหกรรมไทยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยขั้นสูงด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษา” โดยศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  ประธาน ทปอ. กล่าวว่า  ทปอ.ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วางแผนในการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งการนำเอานวัตกรรมและงานวิจัยมาขยายผล เพื่อนำไปใช้ในเชิงสาธารณะและพาณิชย์ให้มากขึ้น โดยมี3 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนคือ 1.ยุทธศาสตร์การสอดแทรกการเรียนการสอนด้านทักษะแรงงานและผู้ประกอบการ โดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้องไปปรับปรุงหลักสูตรการสอน โดยบูรณาการทักษะที่เตรียมความพร้อมในการทำงานของแต่ละสาขา พร้อมเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจในการจัดทำหลักสูตรพิเศษด้านการทำงานระยะสั้น เพื่อบ่มเพาะความพร้อมให้เกิดขึ้นขณะที่กำลังศึกษาอยู่

ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวต่อไปว่า 2. ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมกับสถาบันอุดมศึกษาแบบคู่ขนาน โดยให้บุคลากรที่เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข้าไปเป็นอาจารย์ หรือผู้สอนในชั่วโมงเรียนพิเศษบางรายวิชา เพื่อการเรียนรู้ทักษะและคุณสมบัติที่ภาคธุรกิจต้องการ ตลอดจนการร่วมลงทุนด้านการนำปัญหาของแต่ละภาคอุตสาหกรรมมาร่วมต่อยอดงานวิจัย การจัดตั้งแล็ป / สถาบันการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี เพื่อให้เกิดรูปแบบการเรียนที่มีความหลากหลาย และ3.ยุทธศาสตร์ความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาคือการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง  พร้อมทั้งลดช่องว่างการดำเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรธุรกิจในลักษณะต่างคนต่างทำมาเป็นการเชื่อมโยงกันมากขึ้น  อย่างไรก็ตามการร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของบัณฑิตในทุกสถาบันการศึกษา

ด้าน นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  จากความร่วมมือกันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทยให้ทัดเทียมนานาชาติได้  ส่วนประเด็นการรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในองค์กรต่างๆ นั้น ยืนยันว่าไม่มีการปิดกั้น แต่หน่วยงานต่าง ๆสามารถกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครได้เอง อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้ประสานไปยังเครือข่ายขอความร่วมมือเปิดโอกาสให้บัณฑิตที่จบจากทุกมหาวิทยาลัยสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 News Update. All Rights Reserved